วันนี้ วันเสาร์ ที่ 23 มกราคม 2564 มีผู้เข้าชม Website นี้ 30 ครั้ง      มีผู้เข้าชมทั้งหมด 1,171,976 ครั้ง
ITA
แผนผังเจ้าหน้าที่ใน สสอ.
หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)
อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน
ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
1.7ข้อมูลทั่วไปอำเภอเมืองกาฬสินธุ์
รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงา
กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
ITA63มาตรฐานการบริหารผลการปฏิบัติราชการข้าราชการและลูกจ้าง
ITA ประกาศรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี62 รอบ 2/62
สรุปข้อร้องเรียนปี63
ITAประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด

ข่าว - หนังสือราชการ
ขออนุญาตจัดงาน หรือกิจกรรมรื่นเริงต่างๆ ตามมาตรการป้องกันโรค
ส่งการแต่งตั้งคณะทำงานเตรียมรับตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ฯลฯ
การประกวดคลิปสร้างสรรค์ หมอประจำตัว 3 คน
การเก็บข้อมูลตัวชี้วัดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ผู้สูงอายุ
ด่วนที่สุด ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับตรวจราชการ ฯลฯ
ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
ขอความร่วมมือให้ความรู้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันโรค CoviD-19
ด่วนที่สุด ขอเชิญเข้าร่วมประชุม 15 มค 64 เวลา 10.00 น.
แจ้งผลการตรวจวิเคราะห์และทดสอบคุณภาพน้ำ
แนวทางการดำเนินงานเพื่อรองรับสถานการณ์ของโควิด 19 (เฉพาะกรณีที่พบบ่อย)
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ สื่อสารการงดเว้นการเผาในที่โล่ง และพื้นที่การเกษตร
ขอความร่วมมือในการสื่อสารให้ความรู้แก่ประชาชนและกลุ่มเสี่ยงในการป้องกันโรค covid
ขอแจ้งข้อมูลการพบเห็นหมึกสายวงฟ้า
แจ้งรายชื่อและกำหนดวันเดือนปีคัดเลือกข้าราชการ เพื่อย้ายแต่งตั้งให้ดำรง ผอ.รพ.สต
กำหนดเขตสุขภาพและมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารสุข ฯลฯ
คำสั่งมอบอำนาจในการอนุมัติการปฏิบัติงานนนอกเวลาราชการ
แจ้งย้ายที่ทำการใหม่
สรุปผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แจ้งการโอนเงิน พตส.ประจำเดือน ต.ค. - พ.ย.2563
ด่วนที่สุด ขออนุญาตจัดงานหรือกิจกรรมรื่นเริงต่างๆตามมาตราป้องกันโรคทางราชการ ฯลฯ
การจัดซื้อจัดจ้าง (รพ.สต.)
รายงานติดตั้งหลอดไฟส่องสว่างโซลาร์เซลล์รพ.สต.บ้านหนองแวงใหญ่ปี๒๕๖๔
รายงานการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน รพ.สต.หนองแวงใหญ่ประจำปี๒๕๖๔
รายงานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาจารย์ ปีงบประมาณ2563
รายงานการจัดซื้อวัสดุสำนักงานรพ.สต.หนองสอประจำปี2563
รายงานการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน รพ.สต.หนองแวงใหญ่ประจำปี๒๕๖๓
รายงานการจ้างปรับปรุงห้องบริการ รพ.สต.บ้านหนองแวงใหญ่
รายงานการจ้างก่อสร้างที่พักขยะติดเชื้อ รพ.สต.บ้านหนองแวงใหญ่
รายงานการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน รพ.สต.หนองแวงใหญ่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างที่พักขยะรพ.สต.บ้านหนองแวงใหญ่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องบริการรพ.สต.บ้านหนองแวงใหญ่
ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน รพ.สต.บ้านเหล่าหลวง1_61
ข่าวประชาสัมพันธ์
การให้วัคซีนโรต้า
โปรแกรมตรวจข้อมูลก่อนส่ง 43 แฟ้ม
ม.มหิดล ประกาศ เรื่องการรับสมัครพยาบาลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
ม.มหิดล ประกาศเรื่องการรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป
ประกาศ มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรในส่วนราชการสังกัด สสอ.เมืองกาฬสินธุ์
คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปิด-ปลด ประกาศเผยแพร่ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง
กรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
โปรแกรมการเงินการบัญชี PCU Money
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง 1 กส 00030 พนักงานช่วยการพยาบาล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ค
ประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล(รพ.สต.แกเปะ)
Windows 8 Start Menu
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ
โปรแกรมช่วย EPI
RDU สำหรับอุจจาระร่วงและ URI แก้ง่ายๆ
โปรแกรม DSPM V.1 25610709
ปิด Update Windows 10
การใช้ google drive
โปรแกรมส่งออก 506 504 และ Epi ใหม่
การใช้งาน Dropbox
Download
แบบฟอร์มเบิกค่าตอบแทน ฉ.11
การจัดทำแผน64
แบบคำขอเบิกค่าตอบแทน พ.ต.ส.
หนังสือเวัยนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ.2560
กฎกระทรวง
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ไฟล์แบบฟอร์มขอเบิก ฉ.11
ใบแสดงความบริสุทธิใจ
แบบประเมินความเครียด (ST5)
ตัวอย่าง การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง
Flow Chart ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตัวอย่างใบเบิกวัสดุ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาใสินธุ์
แจ้งนโยบายการบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก
คำสั่ง แบ่งพื้นที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานทันตสาธารรสุข ปีงบประมาณ 2563
การให้วัคซีนโรต้า
กำหนดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุสำนักงาน
แบบฟอร์มรายงานการบันทึกข้อมูลการตรวจสุขภาพเด็กนักเรียน
แบบประเมินปีรอบที่1ปี 2562
Windows 8 Start Menu
Google Sheet
บันทึกข้อมูลค่าตอบแทนข้าราชการ/ลูกจ้าง รายเดือน
รายงานเงินคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2563
รายงานคัดกรองผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ Covid-19
ข้อมูลอัตรากำลังให้ผอ.รพ.สต.ตรวจสอบและกรกข้อมูลเพื่อให้ถูกต้องก่อนนำส่งสสจ.กส.
คำสัง เวรยาม ปีงบประมาณ 2562 สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ (ขอให้ รพ.สต.กรอกข้อมูล ลงช่องสีเหลือง)
ตารางสรุปแบบประเมินความสุข (Happinometer) ปี 2562
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานจิตอาสากระทรวงสาธารณสุข
ขอข้อมูลการจ้างเหมาบริการของหน่วยงาน
อัตรากำลัง ณ 1 กันยายน 2561
ตารางแสดงการส่งรายงาน
ตารางแสดงการส่งรายงาน ในระหว่างวันที่ 08-01-2564 ถึงวันที่ 22-02-2564
Showing 1-10 of 10 items.
ชื่อรายงาน010203040506070809101112131415161718192021
43 แฟ้ม ทุกวันพฤหัสบดี. ---> 2021-01-28
43 แฟ้ม ทุกวันพฤหัสบดี. ---> 2021-01-21
43 แฟ้ม วันที่ 15 เดือน มกราคม
43 แฟ้ม ทุกวันพฤหัสบดี. ---> 2021-01-14
43 แฟ้ม วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์
Backup JHCIS ทุกวันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์
43 แฟ้ม ทุกวันพฤหัสบดี. ---> 2021-02-04
43 แฟ้ม ทุกวันพฤหัสบดี. ---> 2021-02-11
43 แฟ้ม วันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์
43 แฟ้ม ทุกวันพฤหัสบดี. ---> 2021-02-18
ตารางแสดงการส่งรายงาน 43 แฟ้ม Online By JHCIS
ตารางแสดงการส่งรายงาน 43 แฟ้ม Online By JHCIS ประจำเดือน มกราคม ปี พ.ศ. 2564 (Update : 2021-01-23 10:07:55 )
Showing 1-16 of 16 items.
รพ.สต%12345678910111213141516171819202122232425262728293031
05310100.001111111111111111111111100000000
0529895.651111111111111111111111000000000
0529691.300111111111111101111111100000000
0530386.961011111111111110111111000000000
0529482.610111111111111100111111000000000
0530082.610010111111111111111111000000000
0529378.261110111011111011011110100000000
0530273.910111111100111011011111000000000
1396373.910000111110111111111111000000000
0530869.571101101110111101111001000000000
0530465.221100111100111110001111000000000
0530965.220001111100111110011111000000000
0530752.170001111101111100000011000000000
0529747.830000000000111101111111000000000
0530647.830000111100010110011101000000000
0529547.830010100000011110011101100000000
ภาพกิจกรรม
          ตรวจคัดกรองเบาหวานในชุมชน            ตรวจคุณภาพเกลือบริโภคเสริมไอโอดีน  
บันทึกโดย แกเปะ บันทึกโดย แกเปะ
          "คนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจำตัว ๓ คน"            ออกสุ่มทดสอบไอโอดีนในเกลือบริโภค  
บันทึกโดย ดงเมือง บันทึกโดย นาจารย์
          เจ้าหน้าที่ รพ.สต.เหล่าหลวงออกสุ่มตรวจเกลือไอโอดีน ในพื้นที่เขตรับผิดชอบตำบลภูดิน            ออกมอบแอพไทยชนะ  
บันทึกโดย เหล่าหลวง บันทึกโดย เหล่าหลวง
          ส่งความสุขปีใหม่ ปี ๒๕๖๔ คนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจำตัว ๓ คน            มาตรการการจัดงาน หรือกิจกรรมรื่นเริงต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  
บันทึกโดย ฝายแตก บันทึกโดย นาจารย์
ตารางแสดงการตรวจสอบรายงาน 43 แฟ้ม
ตารางแสดงการตรวจสอบรายงาน 43 แฟ้ม
Showing 1-15 of 30 items.
ชื่อหน่วยบริการชื่อไฟล์วันที่ตรวจสอบจำนวน Error
05292F43_05292_20201001103148.zip2021-01-221814
05292F43_05292_20201001160936.zip2021-01-221834
05292F43_05292_20210101162927.zip2021-01-221281
05292F43_05292_20210101163816.zip2021-01-221272
05292F43_05292_20210101164718.zip2021-01-22475
05293F43_05293_20200901151520.zip2021-01-22121
05294F43_05294_20210101160247.zip2021-01-22370
05295F43_05295_20210101093420.zip2021-01-2212
05296F43_05296_20210101143341.zip2021-01-22808
05297F43_05297_20210101152607.zip2021-01-2253
05298F43_05298_20210101161858.zip2021-01-2287
05299F43_05299_20210101162216.zip2021-01-22100
05300F43_05300_20210101161525.zip2021-01-2231
05302F43_05302_20210121161937.zip2021-01-221
05303F43_05303_20210101155220.zip2021-01-224
ตารางแสดงปฏิทินการปฎิบัติงานประจำวัน
วันที่ดำเนินการกิจกรรมสถานที่ดำเนินการเวลาดำเนินการผู้ดำเนินการ
No results found.
     
ตารางแสดงการส่งรายงาน EPI Online By JHCIS
ตารางแสดงผลงาน EPI Online By JHCIS (ความคลอบคลุมของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี) ประจำเดือน ธันวาคม ปี พ.ศ. 2564
Showing 1-16 of 16 items.
รพ.สตBCGHBV1DTPHB1DTPHB2DTPHB3DTP4DTP5OPV1OPV2OPV3OPV4OPV5MMRJE1JE2MMR2IPV
รพ.สต.หนองโพน
รพ.สต.สะอาดนาทม
รพ.สต.ฝายแตก
รพ.สต.โนนแพง
รพ.สต.เชียงเครือ
รพ.สต.แกเปะ
รพ.สต.ท่าไคร้
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
รพ.สต.เหล่าหลวง
รพ.สต.คำไผ่
รพ.สต.เหล่ากลาง
รพ.สต.น้ำบุ้น
รพ.สต.หนองแวงใต้
รพ.สต.โนนชัย
รพ.สต.โพนทอง
รพ.สต.ดงเมือง
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS / HOSXP_PCU ประจำเดือน มกราคม ปี 2564
สถานบริการ
รวม
ส่ง(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
รพ.สต.ฝายแตก
0
95.65
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เชียงเครือ
0
95.65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.นาจารย์
0
95.65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
3
95.65
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เหล่าหลวง
0
91.30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองสอ
1
86.96
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
1
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ท่าไคร้
0
86.96
N
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนแพง
0
82.61
N
N
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนชัย
3
82.61
0
0
N
0
1
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองโพน
0
82.61
0
0
0
N
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ดงเมือง
0
78.26
N
N
N
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เหล่ากลาง
0
69.57
N
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.คำไผ่
0
65.22
0
0
N
N
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โพนทอง
0
52.17
N
N
N
0
0
0
0
N
N
N
0
0
0
N
0
N
N
0
0
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใต้
2
52.17
N
N
N
0
0
0
1
0
N
0
0
0
0
1
N
N
N
N
N
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.น้ำบุ้น
0
52.17
N
N
N
0
0
0
0
0
N
N
N
0
N
0
0
N
N
0
0
0
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.สะอาดนาทม
0
47.83
N
N
0
N
0
N
N
N
N
N
N
0
0
0
0
N
N
0
0
0
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.แกเปะ
0
43.48
N
0
N
N
N
N
0
N
0
N
N
0
0
0
0
0
N
0
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนสว่าง
0
0.00
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ต้อน
0
0.00
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ดงสวาง
0
0.00
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N