วันนี้ วันศุกร์ ที่ 3 กรกฏาคม 2563 มีผู้เข้าชม Website นี้ 171 ครั้ง      มีผู้เข้าชมทั้งหมด 1,147,709 ครั้ง
ITA
แผนผังเจ้าหน้าที่ใน สสอ.
ITAประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด
สรุปข้อร้องเรียนปี63
ITA ประกาศรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี62 รอบ 2/62
ITA63มาตรฐานการบริหารผลการปฏิบัติราชการข้าราชการและลูกจ้าง
ประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
แผนปฏิบัติการประจำปี สสอ.เมือง 63
รายงายผลการปฏิบัติราชการ ปี 62
การพัฒนากระบวนการขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตระดับอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ปี 2563 และ รายงานการประชุม
กำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ตารางแสดงคนย้ายเข้าในพื้นที่ ตามการเฝ้าระวังโรค Covid19
Showing 1-21 of 21 items.

ข้อมูลระหว่างวันที่ 11-04-2563 ถึงวันที่ 26-06-2563
สถานบริการย้ายมามาจาก กทม.ฯมาจากจังหวัดอื่นไม่ครบ 14 วันมีไข้ไอมีน้ำมูกเจ็บคอหายใจลำบาก
รพ.สต.ต้อน111634811100000
รพ.สต.โนนสว่าง1376200000
รพ.สต.หนองโพน673928000000
รพ.สต.หนองสอ13948912300000
รพ.สต.สะอาดนาทม312300000
รพ.สต.ฝายแตก411724000000
รพ.สต.โนนแพง141221400000
รพ.สต.เชียงเครือ19712000000
รพ.สต.แกเปะ4027134000000
รพ.สต.ท่าไคร้532825400000
รพ.สต.ดงสวาง108604810800000
รพ.สต.หนองแวงใหญ่121635811900000
รพ.สต.เหล่าหลวง7745327700000
รพ.สต.คำไผ่782751000000
รพ.สต.เหล่ากลาง826700000
รพ.สต.น้ำบุ้น4629174500000
รพ.สต.หนองแวงใต้514110000000
รพ.สต.โนนชัย2612142600000
รพ.สต.โพนทอง12841200000
รพ.สต.นาจารย์8841478800000
รพ.สต.ดงเมือง1447767000000
เชษฐ์ ฉายจิต -> ทำ
ข่าว - หนังสือราชการ
ด่วนที่สุด ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในและนอกสถานที่ ฯลฯ
ส่ง CPG
แจ้งกำหนดการออกประเมิน รพ.สต.ติดดาว โดยทีมพี่เลี้ยงระดับอำเภอ คปสอ.เมืองปี63 (2)
ออกประเมินมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในโรงเรียน
ขอให้ตรวจสอบและเฝ้าระวังการขายยาบำรุงร่างกายตราพยานาคโดยไม่ได้รับอนุญาต
การสมัครอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 372 ชั่วโมง
แจ้งแผนของหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่ความปลอดภัยด้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคที่ใช้เพื่อฉีดพ่นในตู้หรืออุโมงค์
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อการรับมอบของบริจาคช่วงโควิคฯ
ขอให้ตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารตามเกณฑ์ GMP.ประจำปี 2563
คำสั่ง จ.กส ที่ 2419/2563 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
ขอส่งชุดความรู้การดูแลสุขภาวะด้านจิตใจของประชาชน
ภาพรวมวันหยุดราชการประจำปีและกำหนดให้ 4 พค เป็นวันฉัตรมงคล (2)
ด่วนที่สุด แจ้งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมประชุม งาน NCD 25-26 มิย 63
ขอเชิญประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อ.เมืองกาฬสินธุ์
ขอเชิญบุคลากรแพทย์แผนไทยประชุม
มาตรการผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรม
ขอความอนุเคราะห์ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์มูลนิธิ พอ.สว.
แจ้งกำหนดการออกประเมิน รพ.สต.ติดดาว โดยทีมพี่เลี้ยงระดับอำเภอ คปสอ.เมือง ปี 63
ขออุทธรณ์ผลการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการเพื่อรับค่าชดเชยค่าบริการทางการแพทย์แผนไทย ป
การจัดซื้อจัดจ้าง (สสอ.)
จัดจ้างพิมพ์เอกสารสำนักงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน พฤษภ่าคม 2563
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ครั้งที่ 3/2563
จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ครั้งที่ 2/2563
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน เมษายน 2563
ค่าเช่าบริการอินเตอร์เน็ต เดือน เมษายน 2563
จ้างพิมพ์เอกสารสำนักงาน เดือน เมษายน 2563
การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เดือน เมษายน 2563
จ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมรางระบายน้ำ คสล.พร้อมต่อเติมพื้นคอนกรีต สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน มีนาคม 2563
จ้างพิมเอกสารสำนักงาน ประจำเดือน มีนาคม 2563
จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน มีนาคม 2563
เช่าบริการอินเตอร์เน็ต ประจำเดือน มีนาคม 2563
จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ ทะเบียน กข 9454 กาฬสินธุ์(เปลี่ยนแบตเตอรี่พร้อมติดตั้ง)
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ครั้งที่ 2/2563
จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
การเช่าบริการอินเตอร์เน็ต 3BB ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
จ้างพิมพ์เอกสารสำนักงานฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
การจัดซื้อจัดจ้าง (รพ.สต.)
รายงานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาจารย์ ปีงบประมาณ2563
รายงานการจัดซื้อวัสดุสำนักงานรพ.สต.หนองสอประจำปี2563
รายงานการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน รพ.สต.หนองแวงใหญ่ประจำปี๒๕๖๓
รายงานการจ้างปรับปรุงห้องบริการ รพ.สต.บ้านหนองแวงใหญ่
รายงานการจ้างก่อสร้างที่พักขยะติดเชื้อ รพ.สต.บ้านหนองแวงใหญ่
รายงานการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน รพ.สต.หนองแวงใหญ่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างที่พักขยะรพ.สต.บ้านหนองแวงใหญ่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องบริการรพ.สต.บ้านหนองแวงใหญ่
ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน รพ.สต.บ้านเหล่าหลวง1_61
ข่าวประชาสัมพันธ์
การให้วัคซีนโรต้า
โปรแกรมตรวจข้อมูลก่อนส่ง 43 แฟ้ม
ม.มหิดล ประกาศ เรื่องการรับสมัครพยาบาลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
ม.มหิดล ประกาศเรื่องการรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป
ประกาศ มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรในส่วนราชการสังกัด สสอ.เมืองกาฬสินธุ์
คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปิด-ปลด ประกาศเผยแพร่ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง
กรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
โปรแกรมการเงินการบัญชี PCU Money
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง 1 กส 00030 พนักงานช่วยการพยาบาล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ค
ประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล(รพ.สต.แกเปะ)
Windows 8 Start Menu
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ
โปรแกรมช่วย EPI
RDU สำหรับอุจจาระร่วงและ URI แก้ง่ายๆ
โปรแกรม DSPM V.1 25610709
ปิด Update Windows 10
การใช้ google drive
โปรแกรมส่งออก 506 504 และ Epi ใหม่
การใช้งาน Dropbox
Download
หนังสือเวัยนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ.2560
กฎกระทรวง
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ไฟล์แบบฟอร์มขอเบิก ฉ.11
ใบแสดงความบริสุทธิใจ
แบบประเมินความเครียด (ST5)
ตัวอย่าง การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง
Flow Chart ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตัวอย่างใบเบิกวัสดุ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาใสินธุ์
แจ้งนโยบายการบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก
คำสั่ง แบ่งพื้นที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานทันตสาธารรสุข ปีงบประมาณ 2563
การให้วัคซีนโรต้า
กำหนดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุสำนักงาน
แบบฟอร์มรายงานการบันทึกข้อมูลการตรวจสุขภาพเด็กนักเรียน
แบบประเมินปีรอบที่1ปี 2562
Windows 8 Start Menu
คลังความรู้ LTC
ตัวอย่าง คำสั่งการเลิกจ้าง ลจ.รายคาบ
ตัวอย่าง คำสั่งอนุญาตให้ ลจ.รายคาบลาออกจากราชการ (กรณีลาออกจำนวน 1 ราย)
Google Sheet
รายงานคัดกรองผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ Covid-19
ข้อมูลอัตรากำลังให้ผอ.รพ.สต.ตรวจสอบและกรกข้อมูลเพื่อให้ถูกต้องก่อนนำส่งสสจ.กส.
คำสัง เวรยาม ปีงบประมาณ 2562 สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ (ขอให้ รพ.สต.กรอกข้อมูล ลงช่องสีเหลือง)
ตารางสรุปแบบประเมินความสุข (Happinometer) ปี 2562
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานจิตอาสากระทรวงสาธารณสุข
ขอข้อมูลการจ้างเหมาบริการของหน่วยงาน
อัตรากำลัง ณ 1 กันยายน 2561
ตารางแสดงการส่งรายงาน
ตารางแสดงการส่งรายงาน ในระหว่างวันที่ 18-06-2563 ถึงวันที่ 02-08-2563
Showing 1-13 of 13 items.
ชื่อรายงาน010203040506070809101112131415161718192021
43 แฟ้ม ทุกวันพฤหัสบดี 02-07-2563
43 แฟ้ม วันที่ 1 เดือน กรกฎาคม
Backup JHCIS เดือน กรกฎาคม
43 แฟ้ม ทุกวันพฤหัสบดี 25-06-2563
43 แฟ้ม ทุกวันพฤหัสบดี 18-06-2563
43 แฟ้ม ทุกวันพฤหัสบดี 09-07-2563
43 แฟ้ม วันที่ 15 เดือน กรกฎาคม
43 แฟ้ม ทุกวันพฤหัสบดี 16-07-2563
43 แฟ้ม ทุกวันพฤหัสบดี 23-07-2563
43 แฟ้ม ทุกวันพฤหัสบดี 30-07-2563
43 แฟ้ม ทุกวันพฤหัสบดี 07-05-2563 เดือน ...
Backup JHCIS เดือน สิงหาคม
43 แฟ้ม วันที่ 1 เดือน สิงหาคม
ตารางแสดงการส่งรายงาน 43 แฟ้ม Online By JHCIS
ตารางแสดงการส่งรายงาน 43 แฟ้ม Online By JHCIS ประจำเดือน กรกฏาคม ปี พ.ศ. 2563 (Update : 2020-07-03 18:14:52 )
Showing 1-16 of 16 items.
รพ.สต%12345678910111213141516171819202122232425262728293031
05293100.001110000000000000000000000000000
05309100.001110000000000000000000000000000
05308100.001110000000000000000000000000000
05304100.001110000000000000000000000000000
05303100.001110000000000000000000000000000
05302100.001110000000000000000000000000000
05300100.001110000000000000000000000000000
05296100.001110000000000000000000000000000
05295100.001110000000000000000000000000000
05294100.001110000000000000000000000000000
0529866.671100000000000000000000000000000
0529766.671100000000000000000000000000000
0530566.671100000000000000000000000000000
0530766.671010000000000000000000000000000
0531066.671100000000000000000000000000000
1396366.670110000000000000000000000000000
ภาพกิจกรรม
          รพ.สต.บ้านคำไผ่ พร้อม อสม.ทำกิจกรรม Big Cleaning DaY โรงเรียนในชุมชน            รพ.สต.เหล่าหลวงพร้อมอสม.ร่วมกับเทศบาลออกพ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำในโรงเรียนเขตตำบลภูดินก่อนเปิดเรียน  
บันทึกโดย คำไผ่ บันทึกโดย เหล่าหลวง
          รพ.สต.บ้านสะอาดนาทม ร่วมกับ อสม. Big Cleaning day วัดและโรงเรียน            จิตอาสาทำความสะอาดโรงเรียน  
บันทึกโดย สะอาดนาทม บันทึกโดย หนองแวงใหญ่
          ทีมอสม.ออกสำรวจลูกน้ำยุงลาย            รพ.สต.และ อสม. ร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning Day โรงเรียนในชุมชน  
บันทึกโดย หนองแวงใหญ่ บันทึกโดย แกเปะ
          รพ.สต.ฝายแตก ร่วมกับ อสม.ทำกิจกรรม Big cleaning day วัดและโรงเรียน            ให้ความรู้กลุ่มเกษตรกร ตรวจสารเคมีในเลือดประจำปี2563  
บันทึกโดย ฝายแตก บันทึกโดย ฝายแตก
ตารางแสดงการตรวจสอบรายงาน 43 แฟ้ม
ตารางแสดงการตรวจสอบรายงาน 43 แฟ้ม
Showing 1-15 of 30 items.
ชื่อหน่วยบริการชื่อไฟล์วันที่ตรวจสอบจำนวน Error
05293F43_05293_20200501155104.zip2020-07-035
05294F43_05294_20200701162537.zip2020-07-0314
05296F43_05296_20200701171927.zip2020-07-03722
05300F43_05300_20200601160613.zip2020-07-0340
05302F43_05302_20200702161452.zip2020-07-031
05306F43_05306_20200601152849.zip2020-07-032
05310F43_05310_20200702160934.zip2020-07-031314
05291F43_05291_20200601125852.zip2020-07-02102
05292F43_05292_20200601133519.zip2020-07-02200
05292F43_05292_20200701133856.zip2020-07-023
05293F43_05293_20200601160702.zip2020-07-024
05294F43_05294_20200601120339.zip2020-07-02299
05295F43_05295_20200601105748.zip2020-07-024
05295F43_05295_20200601143626.zip2020-07-024
05296F43_05296_20200601153142.zip2020-07-02972
ตารางแสดงปฏิทินการปฎิบัติงานประจำวัน
วันที่ดำเนินการกิจกรรมสถานที่ดำเนินการเวลาดำเนินการผู้ดำเนินการ
No results found.
     
ตารางแสดงการส่งรายงาน EPI Online By JHCIS
ตารางแสดงผลงาน EPI Online By JHCIS (ความคลอบคลุมของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี) ประจำเดือน มิถุนายน ปี พ.ศ. 2563
Showing 1-16 of 16 items.
รพ.สตBCGHBV1DTPHB1DTPHB2DTPHB3DTP4DTP5OPV1OPV2OPV3OPV4OPV5MMRJE1JE2MMR2IPV
รพ.สต.หนองโพน
รพ.สต.หนองสอ
รพ.สต.สะอาดนาทม
รพ.สต.ฝายแตก
รพ.สต.โนนแพง
รพ.สต.เชียงเครือ
รพ.สต.แกเปะ
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
รพ.สต.เหล่าหลวง
รพ.สต.คำไผ่
รพ.สต.เหล่ากลาง
รพ.สต.หนองแวงใต้
รพ.สต.โนนชัย
รพ.สต.โพนทอง
รพ.สต.นาจารย์
รพ.สต.ดงเมือง
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS / HOSXP_PCU ประจำเดือน กรกฏาคม ปี 2563
สถานบริการ
รวม
ส่ง(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
รพ.สต.ฝายแตก
0
66.67
0
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ท่าไคร้
0
66.67
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใต้
1
66.67
1
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.นาจารย์
0
66.67
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.คำไผ่
0
66.67
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.น้ำบุ้น
0
66.67
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนชัย
0
100.00
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองโพน
0
100.00
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ดงเมือง
0
100.00
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เชียงเครือ
0
100.00
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.สะอาดนาทม
0
100.00
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนแพง
0
100.00
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เหล่ากลาง
0
100.00
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองสอ
0
100.00
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โพนทอง
0
100.00
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เหล่าหลวง
0
100.00
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.แกเปะ
0
100.00
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
0
100.00
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ดงสวาง
0
0.00
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนสว่าง
0
0.00
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ต้อน
0
0.00
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N