สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - Site
ข่าว - หนังสือราชการ
ขอเชิญอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลหญิงตั้งครรภ์และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ขอเชิญวิทยากรประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมพลังทีมประเมินการพัฒนาคุณภาพมาตราฐาน
ด่วนที่สุด แจ้งเลื่อนการจัดอบรม อสม นักจัดการสุขภาพตามกลุ่มวัย จ.กส
แจ้งรายชื่อข้าราชการที่มีรายชื่อ รับเหรียญเครื่องราชฯ ชั้oจักรพรรดิมาลา ฯลฯ
การข้อมูล 43 แฟ้ม ประจำปี 2560 (์NOTE รอหนังสือสั่งการลงนาม)
การมอบหมายให้ข้าราชการเป็นผู้บังคับบัญชา
ขอเชิญเสนอผลงานข้าราชการ จนท.ของรัฐในสังกัดเพื่อคัดเลือกยกย่องผู้ประพฤติปฏิบัติ
ประชุมกองทุนผู้สูงอายุและการจ่ายตรงใน อปท (ด่วนมาก)
ขอความอนุเคราะห์ในการประสานบุคลากรเข้าร่วมประชุม
แจ้งกำหนดการออกประเมินสถานบริการสาธารณสุขลดโรคร้อน green and clean
Download
แบบฟอร์มข้อมูลอัตรากำลังปฏิบัติราชการจริง ส่งทุก 3 เดือน
แบบประเมินมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ
e ? bidding
ด้านตกลงราคา
ด้านบริหารพัสดุ
ด้านเจ้าหนี้
ด้านระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง
ด้านการควบคุมภายใน
ด้านใบสำคัญจ่าย
ด้านการเงิน
ภาพกิจกรรม
        บริการนวดแผนไทยใน รพ.สต.โนนชัย           ประชุม อสม  
บันทึกโดย รพ.สต.โนนชัย บันทึกโดย รพ.สต.ดงเมือง
        ตรวจพยาธิเพื่อป้องกันมะเร็งท่อน้ำดี           โครงการส่งเสริมและป้องกันการขาดสารไอโอดีนในชุมชน  
บันทึกโดย รพ.สต.นาจารย์ บันทึกโดย รพ.สต.นาจารย์
        อสม.ร่วมใจพัฒนา รพ.สต.           ประชุม อสม.ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐  
บันทึกโดย รพ.สต.นาจารย์ บันทึกโดย รพ.สต.นาจารย์
        รพ.สต.ฝายแตก ตรวจมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม           คัดกรองมะเร็งปากมดลูก  
บันทึกโดย รพ.สต.ฝายแตก บันทึกโดย รพ.สต.สะอาดนาทม
ตารางแสดงปฏิทินการปฎิบัติงานประจำวัน
กิจกรรมสถานที่ดำเนินการเวลาผู้รับผิดชอบ
No results found.
ตารางแสดงการส่งรายงาน EPI Online By JHCIS
ตารางแสดงผลงาน EPI Online By JHCIS (ความคลอบคลุมของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2560
รพ.สตBCGHBV1DTPHB1DTPHB2DTPHB3DTP4DTP5OPV1OPV2OPV3OPV4OPV5MMRJE1JE2JE3
รพ.สต.หนองโพน
รพ.สต.หนองสอ
รพ.สต.สะอาดนาทม
รพ.สต.ฝายแตก
รพ.สต.โนนแพง
รพ.สต.เชียงเครือ
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
รพ.สต.เหล่าหลวง
รพ.สต.คำไผ่
รพ.สต.เหล่ากลาง
รพ.สต.น้ำบุ้น
รพ.สต.หนองแวงใต้
รพ.สต.โนนชัย
รพ.สต.นาจารย์
รพ.สต.ดงเมือง
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS / HOSXP_PCU ประจำเดือน เมษายน ปี 2560
สถานบริการ
รวม
ส่ง(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
รพ.สต.แกเปะ
55
91.67
0
0
0
0
0
0
48
0
0
0
0
0
0
2
3
1
0
0
0
0
1
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.นาจารย์
36
83.33
1
N
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33
N
0
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เหล่าหลวง
13
87.50
N
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
0
3
0
1
1
N
0
3
2
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.คำไผ่
12
66.67
N
N
N
N
N
N
0
0
0
0
6
0
6
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ดงเมือง
8
79.17
2
4
0
N
N
0
1
1
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ท่าไคร้
7
66.67
6
0
1
0
0
0
0
N
0
0
N
N
N
N
0
0
0
0
N
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เชียงเครือ
5
95.83
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
2
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองโพน
5
87.50
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
1
0
0
N
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.น้ำบุ้น
5
62.50
1
1
1
N
N
0
0
0
0
N
2
N
0
0
N
0
0
N
N
N
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใต้
5
91.67
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
1
0
1
2
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ฝายแตก
5
87.50
0
0
0
N
N
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
1
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เหล่ากลาง
3
33.33
N
0
N
N
N
N
1
N
1
1
N
N
N
N
0
0
0
N
N
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ต้อน
2
66.67
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
N
0
0
N
N
0
0
1
1
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองสอ
1
91.67
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
1
95.83
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ดงสวาง
0
70.83
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
0
0
N
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.สะอาดนาทม
0
70.83
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนชัย
0
83.33
N
0
0
0
N
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนแพง
0
58.33
0
0
0
N
N
N
0
0
0
0
N
N
N
0
0
0
0
N
N
0
0
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
ตารางแสดงการส่งรายงาน 504/506 Online By JHCIS