สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - Site
ข่าว - หนังสือราชการ
ขอรายชื่อผู้เข้าฝึกอบรมโครงการขับเคลื่อนประมวลจริยธรรมข้าราชการสู่การปฏิบัติ ฯ
ขอเชิญบุคลากรเข้าประชุม
ด่วนที่สุด ขอความอนุเคราะห์พื้นที่ดำเนินการโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ฯ
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2560
การอบรมพัฒนาความสามารถบุคลากรสาธารณสุขด้านการให้บริการช่วยเลิกบุหรี่ในสถานพยาบาล
การประเมินหน่วยบริการของ สปสช.
อนุมัติบุคลากรเข้าร่วมประชุม 21 สค 60
ขอเชิญประชุม รพ.สต.ที่ไม่ผ่านการขึ้นทะเบียนของ สปสช.
ด่วนที่สุด ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนวิทยากร
การพิจารณาค่าตอบแทนนอกเวลาราชการในตำแหน่ง นวก.สส.
Download
แบบประเมินรอบ2/2560
แบบนิเทศงาน คุ้มครองผู้บริโภค รอบที่ 2/60
ตารางบันทึกข้อมูลหมอเขียว
แบบประเมินหมู่บ้าน1
ข้อมูลผู้ป่วยเบาหวาน ณ มิย 60
หมู่บ้านต้นแบบจัดการสุขภาพ2560
แผนยุทธศาสตร์คปสอ.ปี2560
อัตรากำลังปฏิบัติราชการจริง ณ 1 มิย 60
ประเมินผลระบบการควบคุมภายใน (เพิ่มเติม)
แบบฟอร์มข้อมูลอัตรากำลังปฏิบัติราชการจริง ส่งทุก 3 เดือน
ภาพกิจกรรม
        คลินิกเบาหวาน ให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่          อสม.และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.โนนชัย ปลูกดอกดาวเรือง  
บันทึกโดย รพ.สต.เหล่าหลวง บันทึกโดย รพ.สต.โนนชัย
        คลินิกวัคซีนเด็ก           การตรวจหาไข่พยาธิใบไม้ตับ 19 ก.ค. 2560 รพ.สต.หนองโพน  
บันทึกโดย รพ.สต.สะอาดนาทม บันทึกโดย รพ.สต.หนองโพน
        เยี่ยมบ้านเชิงรุก           ตรวจอนามัยนักเรียนและฉีดวัคซีนนักเรียน  
บันทึกโดย รพ.สต.หนองโพน บันทึกโดย รพ.สต.หนองโพน
        คลินิกโรคเรื้อรัง          งานเฝ้าระวังการเจริญเติบโตและภาวะโภชนาการเด็ก ๐-๕ ปี ไตรมาสที่ ๔  
บันทึกโดย รพ.สต.หนองโพน บันทึกโดย รพ.สต.นาจารย์
ตารางแสดงปฏิทินการปฎิบัติงานประจำวัน
กิจกรรมสถานที่ดำเนินการเวลาผู้รับผิดชอบ
No results found.
ตารางแสดงการส่งรายงาน EPI Online By JHCIS
ตารางแสดงผลงาน EPI Online By JHCIS (ความคลอบคลุมของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี) ประจำเดือน กรกฏาคม ปี พ.ศ. 2560
รพ.สตBCGHBV1DTPHB1DTPHB2DTPHB3DTP4DTP5OPV1OPV2OPV3OPV4OPV5MMRJE1JE2JE3
รพ.สต.หนองโพน
รพ.สต.หนองสอ
รพ.สต.สะอาดนาทม
รพ.สต.ฝายแตก
รพ.สต.โนนแพง
รพ.สต.เชียงเครือ
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
รพ.สต.เหล่าหลวง
รพ.สต.เหล่ากลาง
รพ.สต.น้ำบุ้น
รพ.สต.หนองแวงใต้
รพ.สต.โนนชัย
รพ.สต.โพนทอง
รพ.สต.นาจารย์
รพ.สต.ดงเมือง
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS / HOSXP_PCU ประจำเดือน กันยายน ปี 2560
สถานบริการ
รวม
ส่ง(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
รพ.สต.ฝายแตก
7
72.22
0
0
0
0
N
4
0
1
1
0
0
N
0
1
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนสว่าง
4
55.56
N
N
N
2
2
0
0
0
0
N
N
N
0
N
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใต้
4
77.78
0
1
0
0
N
N
0
1
0
0
0
0
0
0
N
1
1
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เหล่าหลวง
4
83.33
0
2
N
0
0
0
2
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เชียงเครือ
3
94.44
0
1
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
3
77.78
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
3
N
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เหล่ากลาง
1
27.78
1
N
0
N
N
N
N
N
0
N
N
N
N
N
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนแพง
0
61.11
0
N
0
0
0
N
N
0
0
0
0
N
N
N
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ดงเมือง
0
61.11
0
0
0
N
N
N
0
0
N
0
N
0
0
N
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ต้อน
0
66.67
0
0
0
N
N
0
N
0
0
0
0
N
0
N
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.น้ำบุ้น
0
38.89
N
0
N
N
0
N
N
N
N
0
N
N
0
0
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ท่าไคร้
0
55.56
0
0
0
N
N
N
0
0
0
0
N
N
0
N
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองโพน
0
66.67
0
0
N
0
N
N
0
0
0
0
N
0
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ดงสวาง
0
5.56
N
N
N
N
N
N
N
N
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองสอ
0
83.33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนชัย
0
94.44
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.สะอาดนาทม
0
66.67
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
N
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โพนทอง
0
55.56
0
0
0
0
N
N
0
0
0
N
0
N
N
N
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.นาจารย์
0
94.44
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.คำไผ่
0
33.33
0
0
N
N
N
N
N
0
N
N
N
N
N
N
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
ตารางแสดงการส่งรายงาน 504/506 Online By JHCIS