สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - Site
ข่าว - หนังสือราชการ
ขออนุมัติแผนคำขอ ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง ปี 2560
ขอให้สำรวจข้อมูลตำรับยาสมุนไพรพื้นบ้าน
แจ้งรายชื่อข้าราชการที่ได้รับพระราชทานเหรียญจักรพรรติมาลา ปี 56-58
การยื่นใบขอย้าย ภายใน 10 มีนาคม 2560
ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งนักบริหารการเงินการคลัง ฯลฯ
เรียน ผอ.รพ.สต.หนองสอ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุม
เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งผล TSH ระหว่างวันที่ 4 - 11 ก.พ. 2560
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพนักการเงินและการบัญชี ฯลฯ
ขอเชิญประชุมหน่วยงานคณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ
ขอเชิญบุคลากรแพทย์แผนไทยเข้าร่วมประชุม
Download
แบบครวจร้านอาหารและแผงลอย
แบบคำขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน
แบบบันทึกต่างๆสำหรับผู้ประกอบการผลิตน้ำดื่มในพื้นที่
เกณฑ์การประเมิน Green and Clean Hospital
คู้มือแนวทางปฏิบัติตู้น้ำหยอดเหรียญ
แบบตรวจประเมินโรงงานผลิตน้ำดื่ม
แบบบันทึกข้อมูลแพทย์แผนไทย ปี 60
แบบสรุป3ดีประจำปี2559ของตำบล
แบบฟอร์มรายงานผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิ่ง ปี 2559 (เพิ่มเติม)
แบบประเมิน3ดีตำบลนาจารย์
ภาพกิจกรรม
        ทับหม้อเกลือหญิงหลังคลอด           รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย 15 ก.พ.2560  
บันทึกโดย รพ.สต.ดงเมือง บันทึกโดย รพ.สต.หนองโพน
        คลินิกเบาหวาน ความดันโลหิตสูง รพ.สต.บ้านเหล่าหลวง ก.พ. 60           คลีนิกเบาหวานความดัน รพ.สต.ฝายแตก  
บันทึกโดย รพ.สต.เหล่าหลวง บันทึกโดย รพ.สต.ฝายแตก
        เยี่ยมหญิงหลังคลอด           ตรวจสุขภาพประจำปี2560กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง ตำบลภูดิน  
บันทึกโดย รพ.สต.เหล่าหลวง บันทึกโดย รพ.สต.เหล่าหลวง
        ประชุม อสม.ประจำเดือนกุมภาพันธ์           งานสร้างเสริมสุขภาพช่องปากคนพิการ  
บันทึกโดย รพ.สต.นาจารย์ บันทึกโดย รพ.สต.นาจารย์
ตารางแสดงปฏิทินการปฎิบัติงานประจำวัน
กิจกรรมสถานที่ดำเนินการเวลาผู้รับผิดชอบ
No results found.
ตารางแสดงการส่งรายงาน EPI Online By JHCIS
ตารางแสดงผลงาน EPI Online By JHCIS (ความคลอบคลุมของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี) ประจำเดือน มกราคม ปี พ.ศ. 2560
รพ.สตBCGHBV1DTPHB1DTPHB2DTPHB3DTP4DTP5OPV1OPV2OPV3OPV4OPV5MMRJE1JE2JE3
รพ.สต.หนองโพน
รพ.สต.หนองสอ
รพ.สต.สะอาดนาทม
รพ.สต.โนนแพง
รพ.สต.เชียงเครือ
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
รพ.สต.เหล่าหลวง
รพ.สต.เหล่ากลาง
รพ.สต.น้ำบุ้น
รพ.สต.หนองแวงใต้
รพ.สต.โนนชัย
รพ.สต.นาจารย์
รพ.สต.ดงเมือง
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS / HOSXP_PCU ประจำเดือน มีนาคม ปี 2560
สถานบริการ
รวม
ส่ง(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
รพ.สต.ดงเมือง
12
100.00
7
0
0
0
0
1
1
0
0
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.นาจารย์
10
86.96
0
0
0
0
0
0
0
0
N
6
0
0
0
0
N
3
0
0
0
0
1
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.แกเปะ
9
95.65
0
0
0
2
0
0
0
0
0
1
1
N
0
0
0
0
0
2
1
1
0
0
1
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใต้
9
82.61
0
0
0
0
N
0
2
0
0
1
N
0
0
0
0
1
0
N
N
2
1
0
2
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เหล่ากลาง
8
43.48
1
3
0
N
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
0
N
N
0
3
1
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ท่าไคร้
7
65.22
N
0
N
0
N
N
0
0
0
0
N
0
N
0
0
0
1
N
N
0
5
0
1
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เชียงเครือ
6
100.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
2
1
0
0
0
0
0
0
0
1
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ฝายแตก
6
82.61
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
N
N
N
0
0
3
0
3
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.สะอาดนาทม
5
60.87
1
1
1
N
N
0
0
N
N
0
N
N
N
0
0
2
0
N
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เหล่าหลวง
5
91.30
1
0
0
3
0
N
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ต้อน
3
65.22
0
0
0
N
0
0
0
N
N
1
N
N
N
0
0
0
0
N
N
0
0
0
2
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองโพน
2
82.61
1
1
0
0
0
0
N
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองสอ
1
73.91
N
0
1
N
N
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.คำไผ่
0
30.43
N
N
N
N
N
0
N
N
N
N
N
N
N
0
0
N
0
N
N
N
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนสว่าง
0
13.04
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
0
N
0
N
N
N
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.น้ำบุ้น
0
39.13
0
0
0
N
N
N
0
N
N
0
N
N
N
N
N
N
0
N
0
0
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ดงสวาง
0
73.91
0
0
N
0
N
N
0
0
0
0
0
0
0
N
0
N
0
0
0
0
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนชัย
0
82.61
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
0
100.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนแพง
0
78.26
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
ตารางแสดงการส่งรายงาน 504/506 Online By JHCIS