สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - Site
ข่าว - หนังสือราชการ
ขอความอนุเคราะห์ ปชส.การรับสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ฯ
ขอความอนุเคราะห์ยาสามัญประจำบ้าน และยาฉุกเฉิน
ขอความอนุเคราะห์ จนท.ในสังกัดร่วมตรวจสุขภาพและคัดกรอง ฯลฯ
คำสั่งแต่งตั้งคณะวิทยากรโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม อ.เมือง กส รุ่น 3
ขอเชิญประชุมการขับเคลื่อนงานประจำสู่งานวิจัย (R2R)
ประเมินผลระบบการควบคุมภายใน (เพิ่มเติมต่อจาก 11 เรื่อง ในห้องดาวน์โหลด)
เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง เรื่อง ขอเชิญทันตบุคลากรรับการนิเทศงาน
ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ ฯ
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายนักวิทย์ชุมชน ฯ
ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายวิชาชีพทางการแพทย์และ สธ. จ.กส ปี 60
Download
ประเมินผลระบบการควบคุมภายใน (เพิ่มเติม)
แบบฟอร์มข้อมูลอัตรากำลังปฏิบัติราชการจริง ส่งทุก 3 เดือน
แบบประเมินมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ
e ? bidding
ด้านตกลงราคา
ด้านบริหารพัสดุ
ด้านเจ้าหนี้
ด้านระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง
ด้านการควบคุมภายใน
ด้านใบสำคัญจ่าย
ภาพกิจกรรม
        ออกตรวจคัดกรองเบาหวาน/ความดัน          ออกตรวจสารเคมีตกค้างในเลือดเกษตรกร  
บันทึกโดย รพ.สต.นาจารย์ บันทึกโดย รพ.สต.นาจารย์
        อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันมะเร็งท่อน้ำดี          กิจกรรมล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์  
บันทึกโดย รพ.สต.นาจารย์ บันทึกโดย รพ.สต.นาจารย์
        ประชุมขอสนับสนุนงบ สปสช 60           ร่วมกิจกรรมวันผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลภูดิน  
บันทึกโดย รพ.สต.หนองสอ บันทึกโดย รพ.สต.เหล่าหลวง
        ออกชุมชนบริการผู้ป่วยเบาหวานความดัน          โรงเรียน อสม หัวข้อปฐมพยาบาลผู้มีภาวะวิกฤติ  
บันทึกโดย รพ.สต.ฝายแตก บันทึกโดย รพ.สต.หนองสอ
ตารางแสดงปฏิทินการปฎิบัติงานประจำวัน
กิจกรรมสถานที่ดำเนินการเวลาผู้รับผิดชอบ
No results found.
ตารางแสดงการส่งรายงาน EPI Online By JHCIS
ตารางแสดงผลงาน EPI Online By JHCIS (ความคลอบคลุมของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี) ประจำเดือน มีนาคม ปี พ.ศ. 2560
รพ.สตBCGHBV1DTPHB1DTPHB2DTPHB3DTP4DTP5OPV1OPV2OPV3OPV4OPV5MMRJE1JE2JE3
รพ.สต.หนองโพน
รพ.สต.หนองสอ
รพ.สต.สะอาดนาทม
รพ.สต.ฝายแตก
รพ.สต.โนนแพง
รพ.สต.เชียงเครือ
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
รพ.สต.เหล่าหลวง
รพ.สต.คำไผ่
รพ.สต.เหล่ากลาง
รพ.สต.หนองแวงใต้
รพ.สต.โนนชัย
รพ.สต.นาจารย์
รพ.สต.ดงเมือง
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS / HOSXP_PCU ประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2560
สถานบริการ
รวม
ส่ง(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
รพ.สต.เหล่าหลวง
7
91.67
N
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
4
0
1
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.แกเปะ
7
62.50
1
0
0
2
1
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เชียงเครือ
6
95.83
0
0
0
3
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ท่าไคร้
6
50.00
N
0
0
0
N
N
N
N
N
0
N
0
N
N
0
0
2
2
2
N
0
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ฝายแตก
5
75.00
N
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
N
0
0
1
1
1
N
0
2
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ดงเมือง
5
83.33
N
0
1
0
0
1
0
N
0
0
1
0
N
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เหล่ากลาง
5
33.33
N
N
0
N
N
1
4
N
0
N
0
N
N
N
N
N
N
0
0
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใต้
4
79.17
1
N
0
0
2
N
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
1
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองสอ
3
54.17
N
N
0
0
0
0
1
0
0
0
2
N
0
N
N
0
N
N
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ต้อน
2
45.83
N
1
1
0
0
N
N
N
0
0
0
N
N
N
N
0
N
N
0
0
N
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองโพน
2
54.17
0
0
N
0
0
2
0
N
N
N
0
N
N
0
N
N
N
0
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
1
95.83
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.นาจารย์
1
87.50
0
0
0
1
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ดงสวาง
0
37.50
N
N
0
N
N
N
0
0
0
N
N
N
0
N
N
N
0
N
0
N
0
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.สะอาดนาทม
0
29.17
N
N
0
0
N
N
0
N
N
0
N
N
N
N
N
N
N
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนชัย
0
66.67
N
0
0
0
0
N
0
N
0
0
N
0
N
0
N
0
0
0
0
0
0
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนแพง
0
33.33
0
N
0
0
0
N
0
N
N
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.คำไผ่
0
58.33
0
N
0
N
N
0
0
N
N
0
0
0
0
0
0
0
N
0
N
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนสว่าง
0
16.67
N
N
N
N
N
N
N
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.น้ำบุ้น
0
33.33
N
N
N
N
0
N
0
0
N
N
0
0
N
N
N
N
N
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
ตารางแสดงการส่งรายงาน 504/506 Online By JHCIS