สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - Site
ข่าว - หนังสือราชการ
ส่งคำสั่ง จ.กส 8 คำสั่ง เลื่อนข้าราชการ
สำรวจข้อมูลอัตรากำลังปฏิบัติราชการจริง ณ 1 มิถุนายน 2560
ขอเชิญประชุมแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขากุมารเวชกรรม
แนวทางการดำเนินงานผู้มารับบริการปากแหว่ง-เพดานโหว่ ปี 2560
การสำรวจตลาดนัด/ตลาดคลองถม
ส่งรายชื่อ รพ.สต.ต้นแบบหน่วยงานคุณธรรม
อุนุมัติบุคลากรเข้าร่วมอบรม
เรื่องรับย้่ายข้าราชการ
ขอเชิญประชุมการพัฒนาเครื่องมือและการควบคุมคุณภาพเครื่องมือวิจัย
แจ้งเตรียมพื้นที่ประเมินคัดเลือก รพ.สต.ดีเด่น/สสอ.ดีเด่น/รพ.สต.ติดดาว จ.กส
Download
อัตรากำลังปฏิบัติราชการจริง ณ 1 มิย 60
ประเมินผลระบบการควบคุมภายใน (เพิ่มเติม)
แบบฟอร์มข้อมูลอัตรากำลังปฏิบัติราชการจริง ส่งทุก 3 เดือน
แบบประเมินมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ
e ? bidding
ด้านตกลงราคา
ด้านบริหารพัสดุ
ด้านเจ้าหนี้
ด้านระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง
ด้านการควบคุมภายใน
ภาพกิจกรรม
        ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่           ร่วมกับทีมกายภาพบำบัดออกเยี่ยมผู้มีปัญหาการเคลื่อนไหว  
บันทึกโดย รพ.สต.สะอาดนาทม บันทึกโดย รพ.สต.ดงเมือง
        รพ.สต.โนนชัยร่วมกับ อสม.ตรวจสารเคมีในเลือดเกษตรกร           ออกเยี่ยมบ้านกลุ่มหลังคลอด  
บันทึกโดย รพ.สต.โนนชัย บันทึกโดย รพ.สต.นาจารย์
        ออกเยี่ยมบ้านกลุ่มผู้สูงอายุ          จัดบริการนวดแผนไทยในชุมชน  
บันทึกโดย รพ.สต.นาจารย์ บันทึกโดย รพ.สต.นาจารย์
        อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง           งานเฝ้าระวังภาวะโภชนาการเด็ก 0-5 ปี  
บันทึกโดย รพ.สต.นาจารย์ บันทึกโดย รพ.สต.นาจารย์
ตารางแสดงปฏิทินการปฎิบัติงานประจำวัน
กิจกรรมสถานที่ดำเนินการเวลาผู้รับผิดชอบ
No results found.
ตารางแสดงการส่งรายงาน EPI Online By JHCIS
ตารางแสดงผลงาน EPI Online By JHCIS (ความคลอบคลุมของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี) ประจำเดือน เมษายน ปี พ.ศ. 2560
รพ.สตBCGHBV1DTPHB1DTPHB2DTPHB3DTP4DTP5OPV1OPV2OPV3OPV4OPV5MMRJE1JE2JE3
รพ.สต.หนองโพน
รพ.สต.หนองสอ
รพ.สต.สะอาดนาทม
รพ.สต.ฝายแตก
รพ.สต.โนนแพง
รพ.สต.เชียงเครือ
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
รพ.สต.เหล่าหลวง
รพ.สต.คำไผ่
รพ.สต.เหล่ากลาง
รพ.สต.น้ำบุ้น
รพ.สต.หนองแวงใต้
รพ.สต.โนนชัย
รพ.สต.นาจารย์
รพ.สต.ดงเมือง
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS / HOSXP_PCU ประจำเดือน มิถุนายน ปี 2560
สถานบริการ
รวม
ส่ง(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
รพ.สต.ฝายแตก
17
84.62
0
2
2
0
0
N
N
0
0
N
0
0
4
8
N
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
รพ.สต.ดงเมือง
12
88.46
0
1
0
2
1
N
N
1
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
3
1
1
0
0
N
N
N
N
N
รพ.สต.เชียงเครือ
8
96.15
0
0
2
2
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
2
0
0
1
N
N
N
N
N
รพ.สต.เหล่าหลวง
5
84.62
0
0
1
0
0
N
0
0
N
N
2
N
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใต้
4
92.31
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
1
1
0
N
N
N
N
N
รพ.สต.สะอาดนาทม
3
69.23
0
0
0
1
2
N
N
0
0
N
0
N
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนสว่าง
2
23.08
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
0
0
N
N
N
1
0
1
N
0
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนแพง
1
69.23
0
0
0
0
0
N
N
N
0
N
0
N
N
N
0
0
0
0
0
N
0
0
1
0
0
0
N
N
N
N
N
รพ.สต.คำไผ่
0
69.23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
0
N
N
0
0
N
0
N
0
0
N
0
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ต้อน
0
61.54
0
0
0
0
0
N
N
N
0
N
0
N
N
N
0
0
0
0
N
N
N
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
รพ.สต.เหล่ากลาง
0
34.62
N
0
N
0
0
N
N
N
0
N
0
N
N
N
N
N
0
0
N
N
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.น้ำบุ้น
0
50.00
0
0
N
0
N
N
N
0
0
N
0
N
N
N
0
0
0
N
N
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ท่าไคร้
0
57.69
0
0
N
0
0
N
0
0
0
0
0
N
0
N
0
0
N
0
N
N
N
N
N
N
0
0
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองโพน
0
80.77
0
N
0
N
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
รพ.สต.ดงสวาง
0
26.92
N
N
N
0
N
N
0
N
N
N
N
0
N
0
N
0
N
N
N
N
N
0
N
N
N
0
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองสอ
0
76.92
0
0
0
0
0
N
0
0
0
N
N
N
N
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนชัย
0
61.54
0
0
0
N
N
N
N
0
0
N
0
N
N
0
0
0
N
0
0
N
0
0
0
N
0
0
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
0
100.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
รพ.สต.นาจารย์
0
96.15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
ตารางแสดงการส่งรายงาน 504/506 Online By JHCIS