สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - Site
ข่าว - หนังสือราชการ
ขอเชิญประชุมการจัดทำคู่มือการบันทึกข้อมูลทันตกรรม (สำเนา)
ขอความร่วมมือส่งผลการประเมินผลการเลื่อนเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว,พกส ฯ
อนุมัติเข้าร่วมอบรมการให้รหัส ICD-10-TM Simplified version ในสังกัดสถานพยาบาลฯ
ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมการออกประเมินผลงานปฏิบัติราชการ รอบ2/2560
แจ้งเลื่อนการอบรมโครงการสร้างครอบครัวสุขภาพดีวิถีธรรมเพื่อชาวร้อยแก่นสารสินธุ์ ฯ
การประเมินผลงานปฏิบัติราชการ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2560
ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานแผนไทยเข้าร่วมประชุม (ฉบับแก้ไข)
ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานแพทย์แผนไทยเข้าประชุม
การประเมินเลื่อนเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว , พกส. และลูกจ้างประจำ
แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการ หลัการร่าง โต้ตอบ หนังสือราชการ ฯลฯ
Download
แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานงาน คบ.ปี 61 (แก้ไข)
อัตรากำลังปฏิบัติราชการจริง ณ 1 กย 60
แบบประเมินรอบ2/2560
แบบนิเทศงาน คุ้มครองผู้บริโภค รอบที่ 2/60
ตารางบันทึกข้อมูลหมอเขียว
แบบประเมินหมู่บ้าน1
ข้อมูลผู้ป่วยเบาหวาน ณ มิย 60
หมู่บ้านต้นแบบจัดการสุขภาพ2560
แผนยุทธศาสตร์คปสอ.ปี2560
ประเมินผลระบบการควบคุมภายใน (เพิ่มเติม)
ภาพกิจกรรม
        ให้บริการวัคซีนป้องกัน HPV           ประชุม it โซนบึงลำไผ่ทอง ประจำเดือนกันยายน2560  
บันทึกโดย รพ.สต.ดงเมือง บันทึกโดย รพ.สต.หนองโพน
        เจ้าหน้า ร่วมกับอสม. รพ.สต.โนนชัยออกสำรวจร้านค้า           โครงการพัฒนาระบบบริการดูแลสุขภาพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ตำบลภูดิ ปี ๒๕๖๐  
บันทึกโดย รพ.สต.โนนชัย บันทึกโดย รพ.สต.เหล่าหลวง
        โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคมะเร็งในกลุ่มสตรี ปี ๒๕๖๐           ส่งมอบรถเข็น พร้อมทีมกายภาพ รพ.กาฬสินธุ์  
บันทึกโดย รพ.สต.เหล่าหลวง บันทึกโดย รพ.สต.สะอาดนาทม
        รพ.สต.โนนชัย ฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูกนักเรียน ป.5           ดูแลสุขภาพผู้ประสบอุทกภัย  
บันทึกโดย รพ.สต.โนนชัย บันทึกโดย รพ.สต.ดงเมือง
ตารางแสดงปฏิทินการปฎิบัติงานประจำวัน
กิจกรรมสถานที่ดำเนินการเวลาผู้รับผิดชอบ
No results found.
ตารางแสดงการส่งรายงาน EPI Online By JHCIS
ตารางแสดงผลงาน EPI Online By JHCIS (ความคลอบคลุมของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี) ประจำเดือน สิงหาคม ปี พ.ศ. 2560
รพ.สตBCGHBV1DTPHB1DTPHB2DTPHB3DTP4DTP5OPV1OPV2OPV3OPV4OPV5MMRJE1JE2JE3
รพ.สต.ต้อน
รพ.สต.หนองโพน
รพ.สต.หนองสอ
รพ.สต.สะอาดนาทม
รพ.สต.ฝายแตก
รพ.สต.โนนแพง
รพ.สต.เชียงเครือ
รพ.สต.เหล่าหลวง
รพ.สต.คำไผ่
รพ.สต.เหล่ากลาง
รพ.สต.น้ำบุ้น
รพ.สต.หนองแวงใต้
รพ.สต.โนนชัย
รพ.สต.นาจารย์
รพ.สต.ดงเมือง
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS / HOSXP_PCU ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2560
สถานบริการ
รวม
ส่ง(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
รพ.สต.สะอาดนาทม
22
47.62
0
N
N
0
0
0
22
N
N
N
0
N
0
0
0
N
N
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใต้
6
85.71
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
0
N
N
0
1
2
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เชียงเครือ
4
90.48
1
0
3
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ท่าไคร้
4
42.86
N
N
N
0
N
N
N
0
N
N
2
N
1
1
0
0
N
0
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เหล่าหลวง
4
90.48
1
0
0
0
0
1
0
1
N
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ฝายแตก
3
85.71
0
3
0
0
0
N
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนสว่าง
2
66.67
N
N
N
N
1
0
0
0
0
N
0
0
0
0
N
0
0
0
1
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.คำไผ่
2
71.43
0
N
N
0
0
0
2
0
0
N
0
0
N
0
0
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เหล่ากลาง
1
19.05
N
N
N
N
N
N
N
0
N
N
0
0
N
1
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.น้ำบุ้น
1
52.38
0
N
N
N
0
0
N
0
1
N
0
0
0
0
N
N
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
1
76.19
1
0
N
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองสอ
1
71.43
0
N
0
0
0
N
1
0
0
0
N
N
0
0
N
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ดงเมือง
0
71.43
0
N
N
N
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนแพง
0
57.14
0
N
N
0
0
0
0
0
N
0
0
0
N
0
0
N
N
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ต้อน
0
61.90
N
N
0
0
0
0
0
N
N
N
0
N
0
0
0
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองโพน
0
71.43
N
0
0
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนชัย
0
71.43
N
0
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โพนทอง
0
52.38
0
N
N
0
0
0
N
N
0
N
N
N
0
0
0
N
N
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.นาจารย์
0
85.71
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
ตารางแสดงการส่งรายงาน 504/506 Online By JHCIS