สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - Site
ข่าว - หนังสือราชการ
ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุม "โครงการคน อ.เมือง กส. ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง"
ขอเชิญสมัครเข้าการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
ขอความร่วมมือ ผอ.รพ.สต.เหล่าหลวงประสานเทศบาลต.ภูดินร่วมโครงการ LTC ปี2561
ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเด่นการดำเนินกิจกรรม อย.น้อย ระดัยภาค
มาตราการป้องกันกรณีการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ส่งรายชื่อแต่งตั้งคณะกรรมการหมอครอบครัวระดับตำบล
ขอส่งหนังสือ ธรรมคืออะไร เรียบเรียงโดยคำปั่น อักษรวิลัย
แนวทางการดำเนินงานตามโครงการ อ.เมืองกส.ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ส่ง 19มค61
ด่วนที่สุด อนุมัติบุคลากรเข้าร่วมประชุม 16-20 มค 61
การออกตรวจควบคุมภายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
Download
แบบตรวจประเมินร้านอาหารและแผงลอย
แบบฟอร์มรายงานข้อมูลโครงการ LTC ปี 2560
รายงาน 506 S ฆ่าตัวตาย
แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานงาน คบ.ปี 61
แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานงาน คบ.ปี 61 (แก้ไข)
อัตรากำลังปฏิบัติราชการจริง ณ 1 กย 60
แบบประเมินรอบ2/2560
แบบนิเทศงาน คุ้มครองผู้บริโภค รอบที่ 2/60
ตารางบันทึกข้อมูลหมอเขียว
แบบประเมินหมู่บ้าน1
ภาพกิจกรรม
        ตรวจคัดกรองจอประสาทตา เท้า ในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน ปีงบประมาณ 2561           ตรวจเลือดประจำปีผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง  
บันทึกโดย รพ.สต.เหล่าหลวง บันทึกโดย รพ.สต.ดงเมือง
        ตรวจเลือดประจำปี ผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง           ตรวจพัฒนาการและคลีกนิก EPI รพ.สต.ฝายแตก  
บันทึกโดย รพ.สต.สะอาดนาทม บันทึกโดย รพ.สต.ฝายแตก
        ให้วัคซีนเด็ก0-5 ปีและพัฒนาการเด็ก           รพ.สต.โนนชัยคัดกรองเบาหวานความดัน ปี61  
บันทึกโดย รพ.สต.เหล่าหลวง บันทึกโดย รพ.สต.โนนชัย
        ประชุม it โซน บึง ลำ ไผ่ ทอง ปีงบประมาณ2561 ที่รพ.สต.หนองโพน           รพ.สต.สะอาดนาทมคัดกรองเบาหวานความดันโลหิตสูง  
บันทึกโดย รพ.สต.หนองโพน บันทึกโดย รพ.สต.สะอาดนาทม
ตารางแสดงปฏิทินการปฎิบัติงานประจำวัน
กิจกรรมสถานที่ดำเนินการเวลาผู้รับผิดชอบ
No results found.
ตารางแสดงการส่งรายงาน EPI Online By JHCIS
ตารางแสดงผลงาน EPI Online By JHCIS (ความคลอบคลุมของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี) ประจำเดือน ธันวาคม ปี พ.ศ. 2561
รพ.สตBCGHBV1DTPHB1DTPHB2DTPHB3DTP4DTP5OPV1OPV2OPV3OPV4OPV5MMRJE1JE2JE3
รพ.สต.หนองโพน
รพ.สต.สะอาดนาทม
รพ.สต.ฝายแตก
รพ.สต.โนนแพง
รพ.สต.เชียงเครือ
รพ.สต.เหล่าหลวง
รพ.สต.เหล่ากลาง
รพ.สต.หนองแวงใต้
รพ.สต.โนนชัย
รพ.สต.นาจารย์
รพ.สต.ดงเมือง
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS / HOSXP_PCU ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2561
สถานบริการ
รวม
ส่ง(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
รพ.สต.โนนชัย
10
83.33
0
0
0
0
0
N
0
2
2
3
0
1
N
1
1
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เหล่าหลวง
6
55.56
0
N
N
0
N
0
0
0
N
N
0
0
N
N
6
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ฝายแตก
2
83.33
0
1
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
1
0
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.นาจารย์
2
94.44
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เหล่ากลาง
2
33.33
N
N
N
0
N
N
N
0
0
0
N
0
N
N
N
2
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนสว่าง
2
61.11
N
N
1
0
0
N
0
N
0
0
0
0
N
N
0
1
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เชียงเครือ
1
94.44
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ดงสวาง
0
5.56
N
N
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองสอ
0
22.22
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
0
66.67
0
N
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.สะอาดนาทม
0
55.56
N
N
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โพนทอง
0
55.56
N
N
0
N
0
0
N
0
0
0
0
N
N
N
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.คำไผ่
0
66.67
N
N
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนแพง
0
61.11
N
N
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ดงเมือง
0
61.11
N
N
0
0
N
N
0
N
0
N
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ต้อน
0
72.22
0
0
N
0
0
N
0
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.น้ำบุ้น
0
22.22
N
N
N
0
N
N
N
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ท่าไคร้
0
44.44
N
N
N
0
0
N
N
0
0
N
0
0
N
N
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองโพน
0
50.00
N
0
0
N
0
N
N
0
0
0
N
0
0
N
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใต้
0
77.78
N
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
ตารางแสดงการส่งรายงาน 504/506 Online By JHCIS